run

Cestovné poistenie


Vám zabezpečuje ochranu v prípade vycestovania do zahraničia (Európa, Svet) pokiaľ opomeniete jeho existenciu môže sa pracovná cesta, dovolenka, výlet zmeniť na veľmi finančne náročný problém s ťažkým niekedy až tragickým koncom. V cestovnom poistení je možné poistiť osoby od 0 – do bez obmedzenia veku (osoby nad 70 rokov prirážky – navýšenie poistného), taktiež možno poistiť aj cudzích štátnych príslušníkov ( za podmienok presne definovaných vo VPP – nevzťahujúce sa na poistné udalosti, ktoré nastanú v štáte ktorého sú občanmi, kde majú trvalý pobyt alebo im vzniká povinnosť odvádzať zdravotné poistenie v súlade s právnymi predpismi danej krajiny). Cestovné poistenie je veľmi variabilné s možnosťami výberu rôznych balíčkov poistenia, pre manuálnu prácu, športovcov, rodiny, au – pair, pre jednotlivcov, skupiny, rodiny, vodičov kamiónovej dopravy.


Cestovné poistenie ponúka krytie na tieto poistné riziká:

Poistenie liečebných nákladov – ambulantné ošetrenie (choroba, úraz, zubov), predpísanie liekov, hospitalizácia v nemocnici, prevoz do zdravotníckeho zariadenia, repatriácia poisteného a repatriácia jeho telesných pozostatkov, doprava a ubytovanie opatrovníka neplnoletej osoby, denné nemocničné dávky, doprava neplnoletých poistených detí do miesta ich bydliska a cesta ich opatrovníka, návrat jednej spolupoistenej osoby, doprava a ubytovanie príbuzného (návšteva chorého)
Poistenie pátrania a záchrany – náklady na záchrannú činnosť v zahraničí
Poistenie zodpovednosti za škody – krytie škôd na zdraví a majetku
Úrazové poistenie – trvalé následky úrazu, smrť úrazom
Poistenie batožiny a dokladov – strata, lúpež, poškodenie, zničenie, odcudzenie, krádež, doklady, oneskorené dodanie batožiny leteckou alebo prepravnou spoločnosťou (nutné nákupy vecí osobnej potreby), poskytnutie okamžitej pomoci v prípade finančnej núdze.
Poistenie Storno (poistenie storno poplatkov, poistenie prerušenia cesty a poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu – nahradenie storno poplatkov v prípade neodcestovania, nahradenie uhradených a nečerpaných, nákladov na spiatočnú cestu pri prerušení dovolenky (cesty), nahradenie dodatočných nákladov na taxi, prenocovanie, stravu v prípade nezavineného zmeškania odchodu dopravného prostriedkua alebo neskorého návratu do vlasti.
Asistenčné služby štandard a nadštandard – nepretržitá pomoc pri naliehavých situáciach (24 hod denne 365 dní v roku), pomoc a zabezpečenie právnej pomoci, preddavok pre advokáta , kaucia
Poistenie opustenej domácnosti
Poistenie asistencie k vozidlu


Poistenie pátrania a záchrany na horách

Poistenie pátrania a záchrany na horách s územnou platnosťou na území Slovenskej republiky pokrýva nevyhnutné náklady spojené v prípade ohrozenia života a zdravia poistených. Záchrana a pátranie na horách je vykonávané Horskou záchrannou službou, občianskými združeniami, právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré sa zaoberajú záchrannou činnosťou v horských oblastiach vrátane jaskýň, priepastí a aktívne spolupracujú s Horskou záchrannou službou pri pátraní a záchrane poistených.


Poistenie pátrania a záchrany na horách ponúka krytie týchto aktivít:

- bežecké a zjazdové lyžovanie po vyznačených tratiach, pešia turistika (vychádzková, horská), jazda na boboch, snowboarding, sánkovanie na vyznačených tratiach ( základný balík)
- paragliding, jazda na horskom bicykli,lyžovanie a snowboarding mimo zjazdovej trate alebo vo voľnom teréne, jazda na snežných vozidlách, jaskyniarstvo, lezenie na cvičných skalách, horolezectvo ( rozšírený balík)


Cestovné poistenie a poistenie záchrany a pátrania na horách je možné dojednať krátkodobo (na dni) alebo celoročne.

Poskytovanie zliav, podľa množstva poistených a doby poistenia.