run

HAVARIJNÉ POISTENIE - KASKOmožno definovať ako komplexné poistenie motorového vozidla alebo prípojného vozidla nazývané aj ako kasko poistenie (casco) v tomto druhu poistenia je možné dojednať tieto druhy rizík (v základnom poistení)
- poškodenie alebo zničenie motorového vozidla, jeho častí haváriou {ide najmä o škody vzniknuté náhodnou udalosťou, nárazom, stretom s iným pohybujúcim sa motorovým vozidlom, zverou, človekom alebo s nepohyblivými prekážkami (stena - múr, stojace vozidlo, strom) }
- živelnej udalosti (požiar, výbuch, úder blesku, nárazom alebo zrútením lietadla s posádkou, jeho časti a nákladu, záplavou, povodňou, víchricou (vietor musí dosahovať rýchlosť vyššiu ako 75 km/h ), krupobitím, zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zeminy, zosuvom, zrútením lavín, pád stromov, stožiarov a iných predmetov ak nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nepatria do toho istého súboru ako poškodená vec, zemetrasením s magnitúdou dosahujúcou minimálne 6. stupeň medzinárodnej stupnice ( MCS)
- vandalizmom  ide najmä o úmyselné poškodenie, zničenie motorového vozidla alebo jeho častí treťou osobou (osobami). Poškodenie iným neznámym motorovým vozidlom alebo pri parkovaní (parkovacia škoda), tieto škody nie je možné považovať za vandalizmus.
- škody spôsobené zverou alebo stretu zo zverou
- neoprávnené zmocnenie sa motorového vozidla, jeho častí krádežou alebo neoprávneným užívaním ( odcudzenie diskov z ľahkých zliatin – elektróny, vnútorného vybavenia vozidla–autorádio, MP3–prehrávač, CD – menič, akumulátor a iné)

Havarijné poistenie je možné dojednávať na novú hodnotu ( faktúra od autori-zovaného predajcu na území SR alebo podľa oceňovacieho programu poisťovne) existuje aj možnosť na aktuálnu cenu vozidla (túto cenu vozidla si poisťovňa určuje sama, podľa oceňovacieho programu). Veľký vplyv na cenu havarijného poistenia zohráva segmentácia (v každej poisťovni rozdielna) čiže či ide o fyzickú osobu (RČ), fyzickú osobu podnikateľa alebo právnicku osobu (IČO), vek držiteľa (mladý do 30 r. a starší nad ), aký má klient vyjazdený bezškodový priebeh, koľko najazdí ročne km, frekvencia platby (najvýhodnejšia ročne) a iné. Každá škodová udalosť, ktorá neprevyšuje aktuálnu hodnotu motorového vozidla (ide o takzv. čiastkovú škodu), táto je vyplácaná štandardne (po odrátaní spoluúčasti, bez spoluúčasti) v prípade, že oprava u autorizovaného servisu pre-sahuje 80. a viac percent aktuálnej hodnoty motorového vozidla ( v tomto prípade sa jedná o totálnu škodu), pri totálnej škode sú odrátané použiteľné diely (spoluúčasť) a zostatok sa vypláca klientovi (klientom). Najčastejšie preferovanou – štandartnou spoluúčasťou je spoluúčasť vo výške min. 5% - =165,00 Eur, existuje poistenie s nižšou prípadne vyššou spoluúčasťou alebo aj bez spoluúčasti, spoluúčasť je voliteľná a určuje si ju klient sám. Územná platnosť poistenia je vo väčšine poisťovní v geografickom území Európy (vrátane Turecka). Havarijné poistenie je možné dojednať s DPH alebo bez DPH, čo v praxi znamená, že škodová taktiež vyplácaná s DPH alebo bez DPH, v iných prípadoch môžu klienti požiadať o vyplatenie
škodovej udalosti rozpočtom.

V prípade prejavenia záujmu o Havarijné poistenie Vám vieme vybrať a poradiť na základe dlhoročných skúseností v poisťovníctve, to najlepšie, najvýhodnejšie pre Vás po vyplnení formuláru na poistenie, ktorý je potrebný pre výpočet.