run

Investičné životné poistenie


pri investičnom životnom poistení Vám môžeme ponúknuť variabilné investičné životné poi-stenie pre dospelých, mládež a deti.

• poistenie pre prípad smrti
• poistenie pre prípad dožitia
• poistenie pre prípad žávažného ochorenia
• voliteľné pripoistenia – smrť úrazom, trvalé následky úrazu, invalidita následkom choroby alebo úrazu, poistenie doby nevyhnutného liečenia úrazu v dňoch alebo v percentách, poistenie denného odškodného pri chorobe alebo úraze v nemocnici, smrť v motorovom vozidle, v prípade ušlej mzdy pri pracovnej neschnopnosti, oslobodenie od platenia poistenia v prípade plnej invalidity a iné.

Investičné životné poistenie je investovanie do investičných fondov a iných finančných nástrojov na finančnom trhu, ktoré v mene poistencov investuje životná poisťovňa. Poistenci počas doby poistenia môžu svoju investičnú stratégiu meniť presúvaním investovaných finančných prostiedkov.

V tomto druhu životného poistenia si každý klient určuje svoju mieru rizika investovaných finančných prostriedkov.