run

Poistenie majetku

 

Neustále zmeny podnebia, prírodné katastrofy spôsobené klimatickými zmenami, ktoré v poslednom čase prebiehajú a budú prebiehať, narastajúca kriminalita, neistá ekonomická situácia nútia klientov aby sa vážne zamysleli nad ochranou svojho majetku, strata alebo zničenie vybudovaných hodnôt môže spôsobiť veľmi zložitú životnú situáciu. Preto je potrebné priam nevyhnutné pre pokojný spánok mať istotu, že mám svoj majetok poistený v prípade nepredvídateľných udalostí.

Poistenie nehnuteľného majetku

Poistenie rodinných domov – poistenie sa dojednáva na novú cenu podľa znaleckého posudku, rozpočtu na vybudovanie stavby alebo požiadaviek klienta s upozornením, že sám poistený je zodpovedný za ním určenú výšku poistnej sumy
Poistenie bytu v osobnom vlastníctve - poistenie sa dojednáva na novú cenu podľa znaleckého posudku, rozpočtu na vybudovanie stavby alebo požiadaviek klienta s upozornením, že sám poistený je zodpovedný za ním určenú výšku poistnej sumy.

Poistenie rekreačných budov a iných stavieb (hospodárske budovy, garáže, ploty, markízy, hroby, urnové miesta, hrobky) - poistenie sa dojednáva na novú cenu podľa znaleckého posudku, rozpočtu na vybudovanie stavby alebo požiadaviek klienta s upozornením, že sám je zodpovedný za ním určenú výšku poistnej sumy.
Poistenie zodpovednosti za škody z bežného občianskeho života (dobrovoľné)
Poistenie zariadenia domácností – každý klient si poistnú čiastku súboru zariadenia domácnosti určuje sám, veci vyššej hodnoty si môže klient pripoistiť individuálne.

Poistenie nehnuteľného majetku:

požiar, výbuch, priamy úder blesku, pád lietadla s posádkou, jeho častí alebo nákladu, povodeň, víchrica, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, záplava, krupobitie, pád predmetov ( pokiaľ nie sú súčasťou poškodenej veci), zosuvom alebo zrútením lavín, vodou unikajúcou z vodovodných zariadení, tiaž snehu a námrazy (nehnuteľnosť – rodinný dom, chata, hospodárska budova atď), rozbitie skla, vandalizmus, náraz dopravného prostriedku, vandalizmus po vlámaní, stavebný materiál, odcudzenie odkvapových žľabov, strešných zvodov, vniknutie atmosferických zrážok, stavebné mechanizmy a stavebné náradie a iné nebezpečenstvá, (uvedené vo Všeobecných a osobitných poistných podmienkach).

Poistenie domácností:

požiar, výbuch, nepriamy úder blesku, pád lietadla s posádkou, jeho častí alebo nákladu, povodeň, víchrica, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, záplava, krupobitie, pád predmetov, zosuvom alebo zrútením lavín, vodou unikajúcou z vodovodných zariadení, rozbitie skla, vandalizmus po vlámaní a iné nebezpečenstvá, (uvedené vo Všeobecných a osobitných poistných podmienkach).

Zodpovednosť za škody z bežného občianskeho života:

pri vedení poistenej domácnosti alebo vzniknutá z prevádzky zariadenia poistenej domácnosti alebo z prevádzky domácnosti, ktorá bola zverená prenajímateľom do užívania nájomcovi, pri rekreačných športoch, s výnimkou účasti na súťažiach, závodoch, hrách organizovaných športovými klubmi, športovými asociáciami alebo inými obdobnými združeniami, pri rekreácii a zábave, poisteným ako vlastníkom, opatrovateľom domácich a drobných hospodárskych zvierat, poisteným ako chodcom, cyklistom alebo používateľom invalidného vozíka poisteným ako vlastníkom, prevádzkovateľom alebo užívateľom nemotorového plavidla, ktoré nepodlieha evidencii štátnej plavebnej správy, iná činnosť, ktorá neslúži na zárobkové účely a môžeme ju považovať za bežnú súčasť života, užívateľom modelu dopravného prostriedku a vyplývajúce z jeho prevádzky dojednávaného poistenia zodpovednosti samostatne, poisteným ako poľovníkom, v prípade škody spôsobenej poľovným psom alebo dravcom pri výkone práva poľovníctva v prípade samostatne dojednaného poistenia zodpovednosti za škodu a to za podmienky, že poistený vlastní poľovný lístok platný v čase vzniku poistnej udalosti.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú poisteným z titulu vlastníctva, nájmu, držby alebo správy nehnuteľnosti:

prevádzkou poistenej nehnuteľnosti alebo nehnuteľnosti, ktorá bola zverená prenajímateľovi, nájomcovi do užívania, vedľajších stavieb k nim prislúchajúcim alebo zariadenia potrebné pre ich užívanie, údržba, opravy, práce na poistenej nehnuteľnosti, pozemku a zverenej nehnuteľnosti prenajímateľom, ktorú užíva nájomca aj s vedľajšími stavbami, pri stavebnej činnosti prevádzkovanej poisteným ako staviteľom (poistenými osobami sú aj fyzické osoby príležitostne vypomáhajúce na stavbe) na poiste-nej nehnuteľnosti, vedľajších stavbách prislúchajúcich k poistenej nehnuteľnosti alebo na pozemku, na ktorom sa nachádza poistená nehnuteľnosť alebo iné vedľajšie stavby.