run

Podnikateľské poisteniePodnikanie prináša veľké množstvo nepredvídateľných situácii ktorým sa nedá zabrániť, môžeme tieto aspekty úspešne eliminovať, tak aby sa podnikateľ alebo obchodná spoločnosť mohla v plnom rozsahu venovať svojmu rozvoju podnikateľskej činnosti. Tieto nepríjemné, nepredvídateľné situácie, ktorým nie je možné vždy zabrániť rieši vhodný výber podnikateľkého poistenia. Predmetné podnikateľské poistenie ponúka viacero poisťovní, každá poisťovňa má inak rozdelené kategórie podnikateľských a priemyselných rizík. Vhodnou kombináciou podnikateľského poistenia si podnikateľ alebo obchodná spoločnosť zaistí komplexnú poistnú ochranu svojich podnikateľských aktivít. Podnikateľské poistenie pre svoju ochranu si môžu uzatvárať živnostníci, firmy, veľké spoločnosti zo všetkých oblastí podnikateľskej činnosti.

V podnikateľskom a priemyselnom poistení ponúkame krytie týchto rizík :

Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku

požiar, výbuch, úder blesku,víchrica, krupobitie, pád lietadla povodeň a záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov a stožiarov a rozbitie skla,krádež, lúpež vlámaním, vandalizmus po krádeži vlámaním, škody spôsobené z vodovodného zariadenia

Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky(strojného, majetkového) kryje finančné straty s prevádzky pri zastavení, prerušení podnikateľskej činnosti v súvislosti s poistnou udalosťou na poistenom majetku,fixné náklady, ktoré boli vynaložené v čase prerušenia prevádzky, ušlý zisk.

Poistenie elektroniky, strojov, pre poistenie strojov a elektroniky ide krytie technických rizík, ktoré umožňujú rozšírenie ponuky o riziká kryté v poistení majetku, elektronické alebo elektrotechnické prístroje a zariadenia, stroje, technické zariadenia a strojné vybavenie.

Poistenie prepravy nákladu zahŕňa čiže predlžuje poistenie nákladu, kryje Váš majetok v čase jeho prepravy medzi prevádzkami, zo skladu k spotrebiteľovi a podobne, tento náklad je poistený proti krádeži, lúpeži zničeniu, poškodeniu dôsledkom živelnej udalosti alebo dopravnej nehody.

Poistenie súvisiace zo zodpovednosťou za škody pri prevádzke, nejde len o škody spôsobené porušením právnej povinnosti alebo zavinenou Vašou nedbanlivosťou. Zodpovednosť za škodu vyplýva zo zákona. Bez ohľadu na zavinenie zodpovedáte za škodu v mnohých prípadoch.

Kryje tieto riziká: škody na veci, zdraví, živote, následné ujmy majetkového charakteru - ušlý zisk, škody súvisiace s prevádzkovou činnosťou, výkonom vlastníckych práv, prevádzky a správy nehnuteľností slúžiacich na podnikanie, zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, chybne vykonaná práca (zistenie nedostatkov po odovzdaní), spotrebou alebo používaním vadného výrobku.

Stavebno – montážne poistenie aj pri najvyššej opatrnosti dochádza ku škodám nehodám pri realizácii stavebných projektov. Toto poistenie je určené pre stavebné firmy, majiteľom stavby, developerom, hlavným dodávateľom, subdodávateľom, ide o budovanie nového alebo rekonštrukcia budovaného diela od prípravy, stavby, použitie skladového stavebného materiálu, stavebné stroje, veci zariadenia staveniska, stavby ktoré sa nachádzajú v okolí miesta poistenia už existujúce kde sú vykonávané stavebné práce.

Stavebno - montážne poistenie sa vzťahuje na škody vzniknuté s poistenia zodpovednosti za škodu: pri remeselných stavebných činnostiach, pri prípravných prácach stavby, pri realizácii stavby, pri zmenách na uskutočňovaných stavbách.

Poistenie bytových domov sa vzťahuje na poistenie budov pri poškodení, zničení budovy alebo stavby vrátane stavebných súčastí, ktoré slúžia uvedeným objektom v mieste poistenia. Môžeme poistiť objekty vo Vašom vlastníctve alebo správe ide najmä o poistenie majetku, pri svojpomocných drobných stavebných prácach vlastníka bytu a nebytového priestoru, zodpovednosť za škodu spôsobenú z vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome v prípade škôd voči iným vlastníkom bytov v bytovom dome.

Poistenie zodpovednosti dopravcu sa vzťahuje na poškodenie, zničenie, krádež, lúpež prepravovaného tovaru, ktorý nie je majetkom dopravcu. V zmysle dohovoru CMR pri medzištátnej preprave nesie dopravca zodpovednosť za jeho zničenie, poškodenie, stratu od okamihu jeho prevzatia od odosielateľa a je zodpovedný za to aby bol tovar dopravený v plnom rozsahu a nepoškodený. Mieru zodpovednosti za prepravu pri vnútroštátnej cestnej nákladnej preprave určuje Obchodný zákonník, samozrejme na dopravcovi je tiež zodpovednosť. Poistenie obsahuje poistenie právnej ochrany v prípade vznesenia nároku voči poistenému.

Havarijné poistenie strojov a strojných zariadení je určené pre žeriavy, zdvíhacie zariadenia, stroje na stavbu ciest a železničných tratí, dopravné zariadenia, ostatné zariadenia stavieb, stroje na premiestňovanie zeminy, zhutňovacie stroje a zariadenia, poľnohospodárska technika, stroje a zariadenia pre všeobecné služby.

Poistenie kryje tieto riziká: škody spôsobené požiarom, likvidáciou požiaru, výbuchom, priamym úderom blesku, nárazom alebo zrútením lietadla, jeho častí alebo jeho nákladu, pádom poistenej veci, nárazom, pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zeminy, zosuvom alebo zrútením lavín, tiažou snehu alebo námrazy, plávajúcim ľadom, víchricou, krupobitím, záplavou, povodňou, vodou vytekajúcou z vodovodných zariadení, úmyselným poškodením, nešikovnosťou, nepozornosťou, nedbalosťou. nesprávnou obsluhou, neodborným zaobchádzaním, vada materiálu (lom hriadeľa v dôsledku vady materiálu), vnútorné mechanické poruchy (havária prevodovky), pretlakom pary, kvapaliny, roztrhnutie odstredivou silou, vniknutím cudzieho predmetu (priestoru stroja), indukcia, prepätie, skrat, konštrukčná chyba a iné.