run

Povinné zmluvné poistenie


za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je dané zo zákona (čo aj samotný názov poistenia napovedá). Predmetné poistenie sa riadi zákonom 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení v znení neskorších predpisov.

 
Povinné zmluvné poistenie (PZP)

zabezpečuje že škody, ktoré vzniknú v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla budú uhradené. PZP v podstate chráni vodiča vozidla, ktorý pri vzniku škodovej udalosti (dopravnej nehody) používa predmetné vozidlo a má riadne uzatvorené, platné PZP poistenie v tom prípade je plne zodpovedný za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla. Povinnosť uzatvoriť PZP poistenie musí každý kto je držiteľom, prevádzkovateľom, užívateľom, vlastníkom vozidla s evidenčným číslom alebo aj špeciálnych vozidiel pohybujúcih sa po cestných komunikáciach.

Škody spôsobené prevádzkou motorového alebo iného špecialného vozidla vypláca vždy poisťovňa vinníka, to znamená, že ak spôsobíte škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu všetky finančné nároky (v rámci limitov poistného krytia) spôsobené iným osobám, firmám za Vás uhradí poisťovňa v ktorej máte uzatvorené platné PZP. V prípade, že vinník škodovej udalosti, dopravnej nehody nemá platné PZP musí škodu uhradiť z vlastných prostriedkov.

Na preukazovanie o platnom uzatvorenom PZP slúži pre SR (Slovenská republika) potvrdenie o poistení (takzv. biela karta), pre zahraničie zelená karta na ktorej sú vyznačené krajiny kde je uzemná platnosť jednoznačne vyznačená (vymedzená) . V prípade, že držiteľ, prevádzkovateľ, nájomca, vlastník si nesplní zákonom stanovenú povinnosť uzatvoriť PZP v prvý deň použitia motorového vozidla (registrácia na polícii) sa vystavuje riziku porušenia  zákona. V takomto prípade môže byť uložená finančná sankcia až do výšky =3320,- €.

V praxi to znamená, že vinník škodovej udalosti, dopravnej nehody nemá platné PZP preto musí škodu uhradiť z vlastných prostriedkov, veľakrát príslušné správne orgány v spolupráci s políciou dávajú podnet na riešenie súdnou cestou. PZP zodpovednosti za škodu pri prevádzke motorového vozidla predovšetkým kryje tieto poistné krytia:

za škody na zdraví, nákladov pri usmrtení, škody vzniknuté v súvislosti s náhradou nákladov za zdravotnú starostlivosťou, dávky nemocenského a dôchodkového poisteniaza škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk a účelne vynaložené náklady spojené
s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov.

Poisťovne za príplatok ponúkajú v PZP vyššie limity krytia, a ďalšie iné benefity ako asistenčné služby (pri nehode, poruche vozidla), poistenie  sedadiel, poistenie proti živelným udalostiam, poistenie krádeže batožiny pri havárii, (s obmedzeným poistným krytím) Každoročne poisťovne upravujú ceny PZP väčšinou ku koncu kalendárneho roka, ale môžu ich prakticky upravovať kedykoľvek počas roka. V súčasnej dobe poisťovne vytvárajú špeciálne segmentácie, podľa veku vozidla, najazdených kilometrov (ročne), veku držiteľa, centimetrov kubických, kilowattov, váhy vozidla a počtu uzatvorených poistení v danej poisťovni. Vypovedanie PZP sa riadi Občianským zakonníkom č. 40/1964 Zb. podľa § 800 bodu 1 a 2. Ďalšie možnosti vypovedania PZP sú uvádzané v zákone 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý presne definuje v § 9 podľa bodov 1, 2 3 a 4 kedy ešte poistenie zaniká.